Nakutsi-с

За тэхээр дөнгөж нээгдэж байгаа болохоор хэрэгтэй юм ихийг тавьж чадсангүй . Удахгүй улам сонирхолтой гоё болгоно гэж найдаж байна . Та нар ч гэсэн мэдээ хийж байгаарай ямар 1 хэрэгтэй зүйлсэээ анги дээр асуугаарай

Tuesday, September 27, 2011

ÕÀÄÃÀËÀÌÆÈÉÍ ÎÐÎÍÄ ÕÀÄÃÀËÀÌÆÈÉÍ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ

Èðýýä¿éä áîëîõ ç¿éëñèéã óðüä÷èëàí õàðàõ
áîëîìæã¿é ó÷èð õ¿í òîäîðõîé õýìæýýíèé
õàäãàëàìæòàé áàéõ õýðýãòýé.

Åð íü õ¿í áèçíåñèéí
àøãèéíõàà òîäîðõîé õýñãèéã òîãòìîë õàäãàëàìæèíäàà
õèéõ ¸ñòîé áàéäàã áàéíà. Îëñîí àøãèéíõàà õè÷íýýí
õýñãèéã õàäãàëàìæèíäàà õèéõ âý? ãýäãèéã åðºíõèé人
õ¿í ººð ººðèéíõººðºº øèéäýõ íü ìýäýýæ. Èõýíõ
áèçíåñ ýðõëýã÷äèéí æèøãýýñ õàðàõàä îëñîí
àøãèéíõàà 10%-ã õàäãàëóóëäàã. Æèøýý íü 1.0 ñàÿ
òºãðºã îëëîî ãýõýä 100 000¥-ã õàäãàëóóëíà ãýñýí ¿ã.
¯ëäñýíèéã íü áèçíåñýý ºðãºæ¿¿ëýõýä çîðèóëíà.
Õàäãàëàìæèéí ñåðòèôèêàò õàäãàëàìæààñ þóãààðàà ÿëãààòàé âý?
Õàäãàëàìæèéí ñåðòèôèêàò áîë ¿íýò öààñíû íýã
òºðºë ìºí.
Òàíû ìºíãºí õºðºí㺠õàäãàëàìæèéí ñåðòèôèêàò
õýëáýðýýð áàéðøñàíààð
♦ áóñäàä áýëýãëýõ
♦ ºâë¿¿ëýõ
♦ øèëæ¿¿ëýõ
♦ õóäàëäàõ
♦ áàðüöààëàí çýýëæèõ
♦ òºëáºðèéí õýðýãñýë áîëãîí àøèãëàõàä èë¿¿
òîõèðîìæòîé.

No comments:

Post a Comment